Bestyrelsen / Vedtægter

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening, og dens hjemsted er Ringkøbing/Skjern Kommune. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren.

§ 2

Foreningens formål er gennem leje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at udøve lystfiskeri, at medvirke til at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens fiskevand, at påtale ulovlig fiskeri og forureninger og at virke for udbredelsen af almindelig lystfiskerkultur samt skaffe ordnede forhold for såvel lodsejere som medlemmerne.

§ 3

Som medlem kan optages enhver, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsen skal godkende optagelse af nye medlemmer og kan nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens love. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Et medlem der ekskluderes, slettes på grund af kontingentrestance eller udmelder sig, har ikke krav på andel i foreningens formue eller ejendele.

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse.

6) Valg af revisor.

7) Udvalgsposter.

8) Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftlig begærer dette overfor formanden med skriftlig motiveret dagsorden. Indvarsling til en generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller pr. mail. Indvarslingen skal angive dagsordenen.

Alle afgørelser på en generalforsamling, bortset fra forslag til ændring af lovene og foreningens opløsning, træffes ved simpel stemmeflerhed af de mødte. Beslutning om lovændringer kræver at 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Beslutning om foreningens opløsning kræver at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan finde sted, hvis 3/4 af de mødte stemmer herfor.

Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlig formuleret og fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, 1 suppleant og 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

På hver generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Valg til bestyrelse skal ske ved skriftlig forslag og skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker dette.

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.

Over det på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder vedtagne og forhandlede føres en forhandlingsprotokol, der på det efterfølgende møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6

Bestyrelsen fastsætter kontingent og priser på fiskekort.

§ 7

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Medlemskontingent betales hvert år inden fiskeri påbegyndes.

Alle direkte udgifter til rejser, møder og lignende i foreningsanliggender skal godtgøres af foreningens midler.

§ 8

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

§ 9

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande.

Ved vidnefast eller skriftlig anmeldelse af ulovlig fiskeri og forurening foretager bestyrelsen det fornødne med hensyn til anmeldelse af forholdene til myndighederne.

§ 10

I tilfælde af foreningens opløsning tages bestemmelse om foreningens ejendele og midler, som dog kun kan anvendes til sportsfiskermæssige formål.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. januar 2020.

 

 
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner
Hoveraa.dk