Aktuelt fra ROS

Store & små nyheder til medlemmerne - og en fangstrapport i ny & næ! Har du en oplevelse fra vores fiskevand du vil dele med os? Mail blot til webredaktøren: pausefiskeren@live.dk
 
10.10.2021
 
Efterår med regn er lig med friske fisk i åen - og dermed ofte også en frisk fangstrapport fra vores altid effektive medlem fra Esbjerg!
 
"Var på en skøn fisketur med min fiskemakker Dan d. 6/10. Vi prøvede rundt omkring og fik flere små ørreder som blev genudsat.

Så stoppede jeg op ved et sving hvor jeg før har fået fisk.I lang tid skete der ikke noget, men så var der noget som forsigtigt pillede.
 
Det fik den lov til og pludselig røg proppen afsted. Efter en god fight kunne jeg  lande en dejlig laks på 77 cm.og 4.9 kg"

Mvh.Vilhelm Bülow.
 
Storskællet tillykke med den flotte fedtfinne!
 
laks hover å Vilhelm ormefiskeri
 
Fotos © Vilhelm Bülow.
 
 
logo ringkøbing og omegns sportsfiskerforening
 
 
 
Naturens Dag 2021 - var der mon bid?

For første gang deltog ROS ved Naturens Dag-aktiviteterne ved Røjklit Havn. Der var desværre ikke stor tilslutning til ROS-aktiviteterne - men der var da enkelte deltagere, der gerne ville være med på at afprøve aborrefiskeriet ved Vonåen. Også når "aborren" nogle gange var en hork!
 
aborrefiskeri for børn
 
fiskeri for seniorer
 
aborrefiskeri ved vonåen
 
Fotos © John Edgar
 
 
ros-logo
11.08.2021
 
Naturens Dag 2021 - din forening er med ved Røjklit Havn
 
Sæt X i kalenderen, der er snart masser af friluftsaktiviteter for hele familien ude ved Stadil Fjord.
 
naturens dag 2021
 
program for naturens dag 2021
 
 
ros deltager ved Naturens Dag 2021
 
 
 
 
 
ros logo
10.08.2021
 
Næste foreningstur: Jagten på Vestkystens pighvar fortsætter d. 22.08.2021
 
Har du jagtet den store rovplade på Vestkysten før? Nybegynder eller garvet - nu kan du komme med ROS på tur til Vesterhavet i håbet om at kunne sætte krogen i en grådig og grov pighvar! Turen er billig, vi deler transportudgifterne. Tilmelding senest 18.08. til Finn, pausefiskeren@live.dk
 
OPDATERING: Aflyst grundet for få tilmeldinger!
 
 
ros logo
17.05.2021
 
ROS kystturen efter hornfisk og havørred ... 
 
Der var 4 medlemmer på foreningstur til Jegindø søndag d. 16.05.2021 - men meldingen fra Charlotte hen på aftenen var ikke voldsom opstemt!

"Så er vi på vej hjem. NUL-tur!
Mistede hornfisk: Møller 1 stk., Charlotte 1 stk., Svend 2 stk. 
 
Så der var ikke rigtig nogle billeder anden dem her ..."
 
Kysttur havørred hornfisk
 
Kysttur havørred hornfisk
 
Fotos © Charlotte Schäper
 
Tak til Charlotte for den korte, men desværre også kontante turberetning! Vi må på den igen!
 
F.eks. på denne tur?
 
30.05.2021
Pighvar-tur 1: Har du jagtet den store rovplade på Vestkysten før? Nybegynder eller garvet - nu kan du komme med ROS på tur til Vesterhavet i håbet om at kunne sætte krogen i en grådig og grov pighvar! Turinformation opdateres. Turen er billig, vi deler transportudgifterne. Tilmelding senest 26.05.
 
 
ros logo
 
 
31.03.2021
 
Har du læst dagens mail fra formanden? Ellers er den lige her:
 
"På grund af et ejerskifte har vi mistet retten til et stykke fiskevand i Hover Å.

Vi må ikke længere fiske på nordsiden af åen ved den nye bro ved Lyngsmose - og vi må ikke længere køre ned over heden til p-pladsen. Vi må gerne stille bilen oppe ved vejen og gå ned over heden og over broen og fiske der, som vi altid har gjort

Vi må ikke fiske til højre og venstre inden vi går over broen. Det er det vand, vi har mistet fiskeretten på".

Formand
Kaj Børge Simonsen.
 
Kortmaterialet på hjemmesiden er opdateret.
 
 
ros logo
06.03.2021
 
Nyt vand på Zone 2 - og ordnede adgangsforhold!
 
Et motiveret arbejdshold har været ude og gøre klar til, at ROS-medlemmerne denne sæson kan komme godt i gang med at fiske på en ny strækning af Hover Å's Zone 2 (Hjemmesidens kortmateriale er opdateret).
 
Vi har fået et nyt stykke fiskevand opstrøms broen ved Hover Kirke, så der nu er et sammenhængende stykke fiskevand på 3 km. fra broen og opstrøms til stopskiltet for Zone 2.
 
ros hover å arbejdshold Vestjylland bro
Der slæbes! På første arbejdsstation opstilles overgang over hegn og der anbringes en lille bro over en afvandingsgrøft.
 
ros hover å arbejdshold Vestjylland bro
Broen flyder ikke sådan lige væk!
 
ros hover å arbejdshold bro spang overgang vestjylland
Første opgave løst.
 
ros hover å vestjylland arbejdshold bro overgang
Anden overgang næsten klar.
 
hover å ros arbejdshold vestjylland overgang spang bro
Tredje og sidste opgave færdiggjort - overgang fra det gamle stykke opstrøms landevejsbroen til den nye strækning.
 
God fornøjelse, kære ROS-medlemmer!
 
 
Fotos © Finn B. Pedersen 
 
 
logo ros
 
 
07.01.2021
 
GENERALFORSAMLING 2021 AFLYST GRUNDET COVID-19
 
Har du set mailen fra formanden? Ellers er teksten lige her:
 
"Generalforsamlingen som skulle afholdes d. 20. januar er hermed aflyst. Der vil blive indkaldt med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, når forsamlingsforbuddet bliver ophævet"
 
Så hold øje med mailen, når restriktionerne slækkes!
 
 
ros logo
05.01.2020
 
Hvordan har vores lille dejlige å det egentlig under overfladen? Læs her uddrag fra notat udarbejdet af Danmarks Center for Vildlaks på baggrund af screening af fiskebestanden i Hover Å, november 2020:
 
xxx

Danmarks Center for Vildlaks gennemførte den 26. og 27. november 2020 el-fiskeri i Hover Å for Ringkøbing- Skjern Kommune i samarbejde med Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening.

Formålet med undersøgelsen var at (1) vurdere bestandsstørrelsen af havørred og opgangslaks i Hover Å, (2) sammenligne fiskebestandens artssammensætning med tilsvarende undersøgelser i 2007 og 2009 og (3) vurdere effekten af gennemførte tiltag i form af spærringssanering ved det tidligere Foss Dambrug og Voldbjerg Mølle Fiskeri samt genslyngning af Hover Å på en 1 km strækning opstrøms Holstebrovej.
 
laks hover å DCV bestandsanalyse

SAMMENFATNING
Laksebestanden udvikler sig forsat positivt i Hover Å. Der blev i alt registreret 118 opgangslaks på strækningen fra Hovedvej A11 nord for Spjald til Holstebrovej nord for Ringkøbing. Dette er en fremgang i forhold til tilsvarende undersøgelser i 2009 og 2010, hvor der blev registreret henholdsvis 89 og 39 opgangslaks. Havørredbestanden er ligeledes i fremgang, hvor der ved denne befiskning blev registreret 147 havørreder, mod 63 i 2009 og 43 i 2009.

På strækningen fra A11 til ca. 1 km nedstrøms Hovergårdevej er tætheden af ørred- og lakseyngel god. Særligt på nogle af de øvre strækninger og i området omkring Tovstrup er der rigtig meget yngel. Fordelingen mellem laks og ørred er ikke undersøgt i denne undersøgelse. Det er muligt, at der er målopfyldelse for Hover Å på disse strækninger (dvs. god økologisk tilstand), men der er behov for kvantitative undersøgelser for mere præcise bedømmelser.

Stallingen var mindre talrig end ved de foregående undersøgelsen i 2009, men sammenlignelig med 2010. Bestanden vurderes som sårbar. Årsagen til denne tilbagegang er endnu ikke belyst men tidligere undersøgelser fra andre vandløb har vist at stallingen er særlig sårbar overfor prædation fra skarv. Der blev observeret enkelte skarv langs åen i forbindelse med elektrofiskeriet og en lodsejer kunne berette om mange skarv i vinterperioder. Det anbefales at udviklingen i stalling bestanden moniteres med jævne mellemrum i Hover Å. Ligeledes bør betydningen af skarv prædation på bestanden af stalling undersøges i Hover Å.

Saneringen af spærringen ved Foss Dambrug har skabt et flot varieret vandløb opstrøms den tidligere opstemning. Der var mange opgangsfisk i dette område og det vurderes at tætheden af yngel er høj. På den genslyngede strækning ned mod Holstebrovej er der sket en markant forbedring af fiskebestanden. På denne strækning var stallingen almindeligt forekommende og der blev især observeret stalling yngel. Havørrederne blev også fanget på de udlagte gydebanker, men der kun blev observeret enkelte opgangslaks. Det er dog forventeligt at laksene også vil benytte de etablerede gydebanker hvis bestanden fortsætter den positive udvikling. Der var god variation på gydebankerne i form af varierende dybder, forskellige vandplanter, særligt har vandranunkel fået godt fat.
 
DCV hover å havørred

ANBEFALINGER
Forbedring af passageforholdene ved Vadhoved Dambrug vil gavne gydefiskenes adgang til de øvre dele af Hover Å. Tilstedeværelsen af laks og havørreder opstrøms Vadhoved, viser at fiskene er i stand til at passere det etablerede omløbsstryg, men der er risiko for, at nogle fisk ikke vælger at passere. Der blev ikke registreret helt og stalling opstrøms Vadhoved. Nedtrækkene smolt risikere at blive forsinket under deres vandring som følge af opstemningszonen, hvilket kan medføre en forøget dødelighed. Ved fjernelse af opstemningen vurderes det, at der vil genskabes gode forhold for gydning og opvækst for laks og ørred i den nuværende opstemningszone.

Feldbækken som løber til fra nord lige opstrøms Hovedvej A11 er okkerpåvirket. Det er etableret et okkerbassin men det bør undersøges om okkerbassinet trænger til vedligeholdelse i form af en oprensning. Der er flere punktkilder der bidrager til okkertilledningen i Hover Å fra sydsiden nedstrøms Hovedvej A11. Det bør undersøges om nogle af disse okkertilledninger kan standses eller reduceres, f.eks. ved at hæve vandstanden i det okkerpåvirkede oplandsareal.

Der er en række mindre tilløb til Hover Å, hvor ørreden har mulighed for at gyde, herunder Odderskjær Bæk, Muldbjerg Bæk, Kildsig Røjkum Bæk og Zap Bæk. Disse tilløb bør gennemses og vurderes med henblik på udlægning af gydegrus.

Stallingen vurderes som sårbar i Hover Å-systemet på nuværende tidspunkt. De fysiske forhold for stallingen vurderes til at være optimale og det er usandsynligt at nedgangen i bestanden skyldes mangel på egnede opvækst- og gydeområder. Tidligere undersøgelser fra andre vandløb har vist, at skarven er i stand til helt eller delvist at udrydde lokale stalling bestande (Jepsen et al. 2014). Derfor er det muligt at prædation fra skarv er en vigtig årsag til stalling bestandens nedgang i Hover Å. Det anbefales at undersøge betydningen af skarv prædation på bestanden af stalling i Hover Å.

Det anbefales fortsat at lave en vurdering af fredningszonen ved Von Å udløb i Ringkøbing Fjord, samt vurdere garn og ruse fiskeriet i Von Å. Dette område er en flaskehals for alle vander fisk, som skal gyde i Hover Å. Bifangster kan udgøre et problem i dette område.

xxx
 
Med tak til Danmarks Center for Vildlaks og Ringkøbing- Skjern Kommune for screening og notatet vedr. resultater!
 
Fotos © DCV
 
 
ros logo
1. november 2020

Så lukkede vores lille skønne å for denne sæson! Var der mon andre end 2up, der fik en festlig finale på 2020-fiskeriet? 
 
"Hej Webmaster.

Her er en lille opdatering fra nogle ture jeg har været på langs Hover Å.

Har gennem de sidste 14 dage været derude med fluestangen og har også fanget både havørreder og bækørreder, men ikke noget med størrelse på. Da vi så filk en del regn her den sidste tid, prøvede jeg med både spin og wobler, og havde da også fat i et par gode fisk, men de blev ikke hængende. Var så derude i mandags, men der var så meget skidt i åen og meget høj vandføring, så det var meget træls og der skete ikke noget.

Torsdag d 29/10 var der stille vejr og sol, vandet var klaret op så jeg tog fluestangen på nakken og gik godt opstrøms lunden til et sted, hvor jeg havde haft kontakt til en fin fisk. Startede et par sving før for at få føling med synkelinen, havde kun fisket godt 10 min., da en fisk tog fluen voldsom inde ved egen bred og jeg kunne mærke at det var en fin fisk. Den lagde et godt pres på min klasse 6 stang, men med lidt tålmodighed fik jeg den ind til kanten og med den ene ben i åen kunne jeg lande en fin Hover laks på 81 cm".
 
Mvh. 2up
 
laks hover å visit vestjylland fluefiskeri
Fluefanget laks lige før lukketid - Foto © 2up

Mange tak for beretning og fotodokumentation - og tillykke med den flotte finale-fisk!
 
 
ros logo ringkøbing
 
26. oktober 2020
 
Hvis du mangler motivation for at komme ud og sige farvel og tak til vores lille å inden fredningen ... så læs lige denne fine beretning fra Erik!
 
2 ture - 2 laks! 
 
"Lørdag den 24. oktober kørte jeg en lille tur til Hee Bro. Åen var høj og egentlig ikke så farvet. Jeg havde kun et par timer, inden det blev mørkt. Jeg startede med fluestangen opstrøms broen og bare efter en halv times fiskeri var der et voldsom træk inde langs egen kant ... Efter en fight får jeg landet en flot hunlaks. Et billede i nettet og den får lov at svømme igen.
 
laks hover å fluefiskeri visit vestjylland
Laks ved Hee Bro - Foto © Erik Just

Søndag den 25. oktober skulle jeg ud at prøve igen. Her havde jeg mere tid og fiskede strækket igennem ved Hee bro uden at mærke noget. Derefter kørte jeg op til Hover. Åen var noget mere brun end dagen før. Jeg gik og tænkte på, at jeg egentlig aldrig havde fanget hverken laks eller havørred så højt oppe i åen, da fluen blev taget meget bestemt i indgangen til et sving.

Jeg kunne med det samme mærke, at det var en stor fisk. Den holdt sig ved bunden og gik fast i grøden, men ved et hårdt træk nedstrøms fra fik jeg den løs (tysk nylon af bedste kvalitet!). Og efter et stykke tid lykkedes det mig at få den i nettet. En flot flot hunlaks, som jeg hurtigt fik lagt op i nettet og taget et billede, så jeg også selv kunne tro på det bagefter. Og derefter genudsat i åen.

Begge laks blev fanget på en 9 fods enhåndsfluestang, kl. 7. Den første på en orange flue, bundet på laksekrog str. 2. Den anden også på en orange flue, bundet på ørredkrog str. 4, som var begyndt at åbne sig.

hover å laks fluefiskeri visit vestjylland
Laks ved Hover -  Foto © Erik Just

Knæk og bræk og lystfiskerhilsner

Erik Just
 
Storskællet tillykke med fangsterne og tak til Erik for fotos og fortælling!
 
 
ros logo
10.10.2020 
 
Slutspurt ved Hover Å - og laksefangst!
 
Efterårsdagene bliver kortere - og snart er det sidste fiskedag i år ved Hover Å, nemlig d. 31. oktober!
 
Men nedenstående fangstrapport fra Vilhelm minder om, at der stadig er gode grunde til at komme derud! Tak til Vilhelm for beretning og foto - og tillykke med fangsten!
 
"Hej her fra Esbjerg.

Kørte til Hover å i mandags og startede med at fiske ved 10 tiden. Fiskede 1 times
tid og havde flere småbid. Pludselig fik jeg et voldsomt bid og efter en god fight kunne jeg lande den flotteste og fedeste bækørred. 51 cm. Heldigvis kroget så  yderligt, så den hurtigt kunne genudsættes.
 
Pludselig begyndte man med grødeskæreren op og ned, så jeg havde grøde på linen hele tiden.
 
Et par timer gik således, men så fik jeg igen et voldsomt hug. Atter en god fight, men denne gang kunne jeg lande laksen. 69 cm. Den kom med hjem selvom det nok koster pokalen.
 
laks hover å fiskeri Vestjylland
 
Foto © Vilhelm Bülow
 
Efter en dejlig dag gik det så hjemover".

Mvh. Vilhelm.
 
 
ros logo ringkøbing
12.08.2020
 
En lille sommeropdatering fra Hover Å
 
Webredaktøren har modtaget en næsten klassisk sølvfarvet fangstrapport fra et af vores medlemmer fra Esbjerg - og så har han da også selv været ude ved den lille vestjyske perle et par gange for at nyde sommeren - og de sort- og rødplettede skønheder! 
 
Men vi starter i sort/hvid - for webredaktøren tog en aften først i august på en kort mission - at fange en ørred på en omgang retro-fiskeri! Grejet: En gammel, patineret og unavngiven splitcane-stang (måske fra 1960'erne) påmonteret det danskproducerede BOCA Special trotting-hjul (af centerpintypen) produceret omkring 1950. Trotting betyder egentlig bare en flådfiske-teknik, hvor flåd og agn driver med strømmen - og hvor linen med mellumrum strammes op, for at løfte agnen op i vandet (for tydeligere præsentation af f.eks. ormen). 
 
Flåddet var just hjemkommet fra England, hvor avon-flåddet var fremstillet i hånden på bestilling efter klassisk engelsk tradition. Lækkert håndværk!
 
Ud over en velnæret - og på den relativt tunge og stive splitcane-stang overraskende velfightende - bækørred lige over de 30 cm, var turens resultat også endnu større respekt for fortidens lystfiskere og deres beherskelse af deres grej. Det sætter tidligere tiders fangster i et vildt perspektiv ...
 
hover å boca special bækørred fiskeri Vestjylland trotting float trout
 
Foto © Finn B. Pedersen 
 
Og så til de lidt større armbevægelser - Dan fra Esbjerg har været effektiv igen - læs bare hans beretning her:
 
"Hej Finn

Havde set på hydrometri.dk, at vandstanden i Hover å ved Hee bro havde været steget 50 cm 26./27. juli, så havde det mon ikke fået friske havørreder og laks til at trække ind i åen ?

Var ved åen tirsdag den 28. juli og prøvede først ved Voldbjerg Dambrug uden fangst.

Det var meget bedre ved Heebro, og startede med at fange en fin lille havørred på 49 cm og 1,5 kg., og derefter laksen på 74 cm og 4,2 kg.

Også dejligt, at se 7-8 fine bækørreder op til ca. 40 cm, som blev genudsat ved godt helbred.

Kom nu ud at fiske kære kollegaer😊

Knæk og bræk"
 
laks havørred hover å Vestjylland fiskeri
 
Foto © Dan Pallesen
 
Tidligere i juli havde webredaktøren også en fornøjelig tur, hvor han stødte på bækørreder op til omkring 40 cm. Først skulle den nye 8 fods UL-stang testes med den klassiske Mepps Aglia str. 2 - og bagefter fik den lov til at føre et lille let flåd med en hyggelig orm rundt ved strømkanterne. 6 bækørreder på spinner - 4 på orm - en herlig formiddag ved Hover Å! Alle de plettede skønheder selvfølgelig genudsat!
 
bækørred hover å fiskeri Vestjylland ul fiskeri trout bachforelle
 
Mepps aglia hover å bækørred trout vestjylland fiskeri
 
bækørred hover å fiskeri Vestjylland trout bachforelle
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
06.06.2020
 
En ørkenvandring på jagt efter den store flade - ROS på den første pighvartur 31.05.2020

Der var 9 mand (m/k) - inkl. 2 nye: Erik og Erik - der kørte fra Ringkøbing kl 14:00 med kurs mod Børsmose Strand.
 
børsmose pighvar
Vejret var fint med let østenvind og små bølger.
 
børsmose pighvarROS'erne startede med at fiske omkring kl 15:30 og der blev fisket til kl 19:00, hvor 2up havde grillpølser klar. Desværre var der ingen der havde fanget nogen pighvar - kun Sørensen havde kroget en lille flad.
 
børsmose pighvar
børsmose pighvar
pigvar børsmose
Der blev som vanligt hygget og delt røverhistorier under forplejningen - hvor Mosekonen afslutningsvis havde jordbærkage med til KB.
 
Efter aftensmad prøvede holdet igen, men jo længere de kom hen under aften mistede folk troen på det.
 
Pludselig havde Erik et hug - og lidt senere havde 2up fat i noget stort, som ikke ville slippe bunden. Han måtte i suppen til armhulerne for at se, om han kunne få den fri fra bunden. Charlotte stod klar med kameraet. Hele stranden kom løbende for at se! Da 2up kom ud til linen, fik han den store fri fra bunden! Han kæmpede og trak en ...
børsmose pighvar
... STOR STRIKKET HANDSKE FULD AF SAND OP (Hidsig smiley). De siger ellers, at når man har bundbid på Vestkysten, så er det fisk!

Kl 22:00 pakkede ROS'erne sammen og kørte hjem. En fin dag i godt selskab - og uden den forventede fangst - men vi prøver igen senere på sommeren!
 
pighvar børsmose solnedgang
 
pighvar børsmose dessert
Mon opskriften på Mosekonens dejlige dessert kan kroges senere her på siden?
 
Tak til de 3 nedenstående for tekst og fotos!
 

 Fotos © 2up, Peter Ern og Charlotte Schäper
 
 
ros logo
 
 
 
 
31.05.2020

ROS tager på pighvar-tur d. 31.05.2020
 
Har du jagtet den store rovplade på Vestkysten før? Nybegynder eller garvet - nu kan du komme med ROS på tur til Vesterhavet i håbet om at kunne sætte krogen i en grådig og grov pighvar!
 
Turinformation opdateres. Turen er billig, vi deler transportudgifterne. Tilmelding senest 27.05

Yderlige oplysninger John Thorup 21 47 80 52
 
 
ROS logo
23.05.2020
 
"Højdepunkter" fra foreningsturen 16.05.2020 - på jagt efter hornfisk og havørred!
 
Det var tæt på traditionel holdopstilling, da ROS drog afsted til Limfjorden og Mogenstrup Strand for at eftertstræbe forårets budbringer, hornfisken, om eftermiddagen - og den mere lunefulde havørred i skumringen.
 
De 8 veteraner holdt sig hele missionen igenem i Covid-19-sikker afstand - omkring en stanglængde! Samme afstand var der desværre også til fjordens fiskerigdom!
 
Både fluefiskerne og spinnefiskerne havde udfordringer med at finde agn, der virkede. Store, små, naturfarvede, provokerende ... men vejret var da herligt det meste af dagen!
 
limfjorden lystfiskeri ringkøbing og omegns sportsfiskerforening havørred
"Der blæst´en vældig vind den daw ud´ fra vest" ... så det var bare med at komme i tøjet og få rigget til.
 
limfjorden lystfiskeri
Nede ved stranden var vejrforholdene på nærmest magisk vis fuldstændig anderledes - og man kunne komme til at svede i neopren-waders'ne!
 
limfjorden havørred lystfiskeri ROS
Midtvejs-pause: Tilbagemeldingerne fra ROS'erne er nedslående. En hornfisk til Sørensen og ingen kontakt til havørrederne. Men 2up havde en opløftende besked ...
 
thorup pølsemand limfjorden havørred lystfiskeri
"Så er der grillpølser til alle!"
 
limfjorden hornfisk havørred lystfiskeri ROS
Da ROS'ernes 2. træk op og ned af kysten heller ikke giver fedtfinner eller andre overraskelser, bliver dagens skællede højdepunkt den fluefangede hornfisk,der fik danset lidt for Sørensen! På sådan en dag er det da vist også en præstation!
 
 
Fotos © 2up og Finn B. Pedersen
 
 
ROS logo
10.05.2020
 
En pragtfuld kandidat til "Årets fisk" i Hover Å:
 
Kæmpe storskællet tillykke til Emil Kamp Jensen (13 år) med en fantastisk flot sølvtorpedo af en laks!
 
laks Hover Å Fiskeri Vestjylland fedtfinne
Laksen blev fanget ved Muldbjerg d. 3. maj og havde målene 93 cm/7,800 kg.
 
Foto © Emil Kamp Jensen
 
 
ros logo
10.05.2020
 
Foreningstur til kysten d. 16. maj - tilmelding senest 14. maj 2020
 
Lørdag d. 16. maj har vi en kysttur traditionelt for forårsturen starter med et sats på hornfiskene og afslutter med skumringsfiskeri efter havørreden. Hvor turen går hen afgøres dagen før med hensyn til vind og vejr. Vi kører fra Ringkøbing kl. 14:00.
 
Tilmelding til John Thorup senest 14. maj 2020: Tlf. 21478052/mail: tlmros@events.dk
 
Der aftales om man vil køre alene eller vil være flere samlet i en bil. Vi vil jo gerne være sammen, men hver for sig. 
 
Forårets budbringer - smager godt efter en tur på grillen!
 
Foto © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
10.05.2020
 
1. kvartal 2020 ved Hover Å - små guldklumper og mudder!
 
Webredaktøren sneg sig en lille tur til åen medio februar - bare lige for at se, om Hover Å stadig snoede sig derude - og om der var en sulten fedtfinne. Det var der! En prægtig rundbuget bækørred omkring de 35 cm leverede en fin fight - og blev efter et hurtigt foto genudsat i den kølige strøm.
 
bækørred hover å fedtfinne Vestjylland spinnefiskeri fluefiskeri
  
Foto © Finn B. Pedersen
 
 
2up var ihærdig ved åen tidligt på foråret - det gav da fisk, men også andre oplevelser med det vestjyske forårsvejr - her en besked fra marts-måned:
 
"Hej webredaktør!
 
Jeg var en tur ude for at se på åen i dag, den er godt nok fyldt op.

Kørte op til p-pladsen ved Hover Kirke, der er blødt på p pladsen! Heldigvis kom en bondemand forbi med traktor, så han fik en Ford på krogen og jeg skulle hjem og vaske bil.

Gik først ned til Gunnar Jørgensens hul og derefter videre nedstrøms. Vandet var farvet og fuld af skidt og strømmen kraftig, så selv om jeg havde synke t14 på kørte det bare i overfladen. Jeg satte stangen og fotograferede i stedet ...".

2up
 
hover å
 
hover å
 
hover å
 
hover å
 
 Fotos © 2up
 
 
ros logo
26.01.2020
 
Nåede du ikke generalforsamlingen i din lokale sportsfiskerforening onsdag d. 22. januar? Så er du heldig, at webredaktøren ved hjælp af sekretær 2up og formandens beretning har kroget de væsentligste detaljer lige herunder! 
 
 
 
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog John Edgar Hansen, som blev valgt.

2. Formandens beretning.
Formanden fortalte om fiskeåret 2019:
 
Sæsonen 2018 var varm og knastør, det kan man ikke sige om 2019. Jeg kan ikke huske en sæson, hvor vi har fået så meget vand i hele sæsonen, i lange perioder var det næsten umuligt at se, hvor åløbet var, så fiskeri var ikke muligt. Heldigvis blev der en periode mod slutningen af sæsonen hvor det kunne lade sig gøre at komme ud at fiske, og for dem der kom derud, var der et rimeligt godt fiskeri. Den høje vandstand havde fået både laks og havørreder til at trække op i åen.

Igennem hele sæsonen har der været nogle fine regnbueørreder, omkring 40 til 45 cm i åen. Det er ikke nogen, der er sluppet for nylig. Dambrugerne siger de ikke har haft udslip, og fiskene ser også alt for pæne ud til at være ny undslupne. Vi tror det kan være nogle fra et udslip af små fisk, for nogle år siden (en vandrotte havde lavet et hul ind i dammen, som de små fisk kunne svømme ud af) de har så været en tur i fjorden eller måske helt ude i havet og er så kommet tilbage til åen for at gyde. Det bliver lidt spændende om de er der endnu, det er nogle rigtig fine spisefisk, og dem må I ikke genudsætte, hvis i fanger dem.

Desværre har der ikke været forhold her hen over vinteren (hvis man kan kalde det milde vejr for vinter) hvor jeg har kunne kommet ud og se om der har været flere gydninger end der plejer at være. Den høje vandstand og manglende solskin gør det umuligt at se bunden de fleste steder.

Vandpleje.
Der er ikke foretaget noget nyt på vandpleje området i 2019, men der er nogle spændende tiltag på vej. Oppe ved det øverste dambrug, det der hedder Vadhoved Dambrug, vil man lave et omløb så den opstemning og dårlige trappeløsning der er der nu forsvinder og åen kommer tilbage i sit gamle åløb, det bliver rigtig flot. Lige hvornår arbejdet sættes i gang, ved jeg ikke, måske når man det ikke i år. Det er sådan at dambruget skal bygges om, så det skal passe ind i deres arbejdsgang, eller man laver åløbet først og så kan dambruget pumpe vandet ind, så kan de lavet dambruget når det passer dem.
Udlægning af gydegrus i Brejninggård Bæk tror og håber jeg på bliver i år, og jeg håber også det vil lykkedes at få den lille sø lavet om til et vandløb så der bliver fri passage helt op til Brejning Gård. Det vil så give mulighed for endnu flere gydebanker, som så igen giver mulighed for flere fisk i Hover Å.
Det er et langt og vedholdende pres der skal til, for at forbedre forholdene for fiskene i Hover Å. Vandløbsfolkene vil gerne, men der er ikke afsat penge nok til at alle ønsker kan opfyldes, så derfor får vi ikke alle ønsker opfyldt med det samme, men tålmodighed er vel også en lystfiskers dyd.
Opgravningen af åen på det yderste stykke, er efter min mening helt tåbelig, åen kan selvfølgelig rumme mere vand, men det er vandstanden i Von åen der er afgørende hvor
hurtig vandet kan trække ud, men regulativet for åen siger, at sådan som det er nu er den rigtige bredde og dybde. Spændende at se hvordan det bliver hvis vi får en varm og tør sommer.

Madpakkehuset.
Søndag den 15. juni var der indvielse af madpakkehuset ude ved Von Å. Det var en stor dag med deltagelse af ca. 250 mennesker der kom i kajak og både fra Sommerlyst, i kajak fra Røjklit Havn, på cykel fra Kloster, Hee og Ringkøbing. Det er blevet et rigtig godt sted og som har været meget benyttet lige siden åbningen, så har i ikke været derude, så kan jeg anbefale en tur derud, medbring en dåse med nygravet regnorm, en fiskestang rigget op med prop og krog, og genoplev den spænding der opstår når proppen begynder at hoppe op og ned for til sidst at forsvinde ned i dybet. Helt godt bliver det hvis i også er så heldige at have et barnebarn eller i kan låne naboens dreng eller pige og så opleve den begejstring og glæde der er ved at fange en aborre på måske kun 15 cm. Hvornår har vi sidst selv følt den glæde ved at fange en fisk og måske er der den sidegevinst, at en ny lystfisker er født og dem mangler vi nogle af.

DSF.
Der sker meget i DSF i disse år, det mest mærkbare for jer er bladet, der på få år er gået fra at være et månedsblad til nu at være et magasin der kommer 4 gange om året. DSF har i flere år, lige som vores forening, haft medlemstilbagegang, årsagen hertil kan være mange, men jeg tror den væsentligste årsag er manglende tilgang af unge mennesker. Der er også mange der mener det er for dyrt at være medlem af DSF.
DSF skal have ny Forbundsformand på årets kongres den 14-15. marts - ikke at jeg tror det vil ændre noget, for det er jo kongressen der vedtager den retning DSF skal bevæge sig i, men det er vigtig vi vælger en der kan tale vores sag og kan begå sig på de bonede gulve, der hvor de store beslutninger tages.
Jeg håber vi her i aften kan få en snak om DSF og jeres holdning til den måde forbundet agerer i det offentlige rum. Det duer jo ikke jeg kommer til kongres med en anden holdning end den i medlemmer har.
 
Som noget nyt fortalte 2up om sidste års foreningsfisketure og om de kommende ture. Finn havde en indlæg om hjemmesiden. Efter spørgsmål fra medlemmerne blev formandens beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet, og efter spørgsmål blev regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændring, hvor foreningen går fra 2 suppleanter til 1.
Forslaget blev vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen.
Kaj Børge, 2up , Finn som bestyrelsesmedlemmer og Per Fredskild som suppleant var på valg. De modtog alle genvalg på nær Per, som stopper i bestyrelsen.
P.g.a. vedtægtsændringen (Se punkt 4) var der ikke brug for at vælge en ny suppleant.
 
6. Valg af revisor.
Ikke på valg

7. Udvalgsposter.
Ingen.

8. Eventuelt.
Uddeling af pokal for årets fisk, som i år gik til Carl Henrik Vilhelm Bülow, en laks på 72 cm og 3,6 kg. Storskællet tillykke en gang til!
 
ringkøbing hover å årets fisk laks
Formanden (t.v.) overrækker vandrepokalen til en tilfreds Hr. Bülow!
 
Per Fredskild holdt efter 30 år i bestyrelsen og fik overrakt en kurv som tak for hans indsats. Mange tak for alle de frivillige foreningstimer, du har lagt i ROS!
 
ros fredskild 30 år bestyrelse ringkøbing og omegns sportsfiskerforening
 Kassereren (t.h.) overrækker en spændende kurv til Per, der straks er tilpas nysgerrig!
 
 
 
ros logo ringkøbing
07.01.2020 
 
Har du tjekket din mailboks? Formanden udsendte 4. januar 2020 indkaldet til generalforsamlingen!
 
Webredaktøren er ikke for fin til at gentage teksten lige her under:

"Til vore medlemmer.

Husk der er generalforsamling onsdag den 22. januar kl. 19.00 i klublokalet på Birkmosevej 17, Ringkøbing
 
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Udvalgsposter
Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen".
 
 
Husk også: Første klubaften med bl.a. fluebinding og skællede røverhistorier er onsdag den 5. februar på samme adresse.
 
 
 
ros logo
Hoveraa.dk