Aktuelt fra ROS

Store & små nyheder til medlemmerne - og en fangstrapport i ny & næ! Har du en oplevelse fra vores fiskevand du vil dele med os? Mail blot til webredaktøren: pausefiskeren@live.dk
 
07.01.2021
 
GENERALFORSAMLING 2021 AFLYST GRUNDET COVID-19
 
Har du set mailen fra formanden? Ellers er teksten lige her:
 
"Generalforsamlingen som skulle afholdes d. 20. januar er hermed aflyst. Der vil blive indkaldt med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, når forsamlingsforbuddet bliver ophævet"
 
Så hold øje med mailen, når restriktionerne slækkes!
 
 
ros logo
05.01.2020
 
Hvordan har vores lille dejlige å det egentlig under overfladen? Læs her uddrag fra notat udarbejdet af Danmarks Center for Vildlaks på baggrund af screening af fiskebestanden i Hover Å, november 2020:
 
xxx

Danmarks Center for Vildlaks gennemførte den 26. og 27. november 2020 el-fiskeri i Hover Å for Ringkøbing- Skjern Kommune i samarbejde med Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening.

Formålet med undersøgelsen var at (1) vurdere bestandsstørrelsen af havørred og opgangslaks i Hover Å, (2) sammenligne fiskebestandens artssammensætning med tilsvarende undersøgelser i 2007 og 2009 og (3) vurdere effekten af gennemførte tiltag i form af spærringssanering ved det tidligere Foss Dambrug og Voldbjerg Mølle Fiskeri samt genslyngning af Hover Å på en 1 km strækning opstrøms Holstebrovej.
 
laks hover å DCV bestandsanalyse

SAMMENFATNING
Laksebestanden udvikler sig forsat positivt i Hover Å. Der blev i alt registreret 118 opgangslaks på strækningen fra Hovedvej A11 nord for Spjald til Holstebrovej nord for Ringkøbing. Dette er en fremgang i forhold til tilsvarende undersøgelser i 2009 og 2010, hvor der blev registreret henholdsvis 89 og 39 opgangslaks. Havørredbestanden er ligeledes i fremgang, hvor der ved denne befiskning blev registreret 147 havørreder, mod 63 i 2009 og 43 i 2009.

På strækningen fra A11 til ca. 1 km nedstrøms Hovergårdevej er tætheden af ørred- og lakseyngel god. Særligt på nogle af de øvre strækninger og i området omkring Tovstrup er der rigtig meget yngel. Fordelingen mellem laks og ørred er ikke undersøgt i denne undersøgelse. Det er muligt, at der er målopfyldelse for Hover Å på disse strækninger (dvs. god økologisk tilstand), men der er behov for kvantitative undersøgelser for mere præcise bedømmelser.

Stallingen var mindre talrig end ved de foregående undersøgelsen i 2009, men sammenlignelig med 2010. Bestanden vurderes som sårbar. Årsagen til denne tilbagegang er endnu ikke belyst men tidligere undersøgelser fra andre vandløb har vist at stallingen er særlig sårbar overfor prædation fra skarv. Der blev observeret enkelte skarv langs åen i forbindelse med elektrofiskeriet og en lodsejer kunne berette om mange skarv i vinterperioder. Det anbefales at udviklingen i stalling bestanden moniteres med jævne mellemrum i Hover Å. Ligeledes bør betydningen af skarv prædation på bestanden af stalling undersøges i Hover Å.

Saneringen af spærringen ved Foss Dambrug har skabt et flot varieret vandløb opstrøms den tidligere opstemning. Der var mange opgangsfisk i dette område og det vurderes at tætheden af yngel er høj. På den genslyngede strækning ned mod Holstebrovej er der sket en markant forbedring af fiskebestanden. På denne strækning var stallingen almindeligt forekommende og der blev især observeret stalling yngel. Havørrederne blev også fanget på de udlagte gydebanker, men der kun blev observeret enkelte opgangslaks. Det er dog forventeligt at laksene også vil benytte de etablerede gydebanker hvis bestanden fortsætter den positive udvikling. Der var god variation på gydebankerne i form af varierende dybder, forskellige vandplanter, særligt har vandranunkel fået godt fat.
 
DCV hover å havørred

ANBEFALINGER
Forbedring af passageforholdene ved Vadhoved Dambrug vil gavne gydefiskenes adgang til de øvre dele af Hover Å. Tilstedeværelsen af laks og havørreder opstrøms Vadhoved, viser at fiskene er i stand til at passere det etablerede omløbsstryg, men der er risiko for, at nogle fisk ikke vælger at passere. Der blev ikke registreret helt og stalling opstrøms Vadhoved. Nedtrækkene smolt risikere at blive forsinket under deres vandring som følge af opstemningszonen, hvilket kan medføre en forøget dødelighed. Ved fjernelse af opstemningen vurderes det, at der vil genskabes gode forhold for gydning og opvækst for laks og ørred i den nuværende opstemningszone.

Feldbækken som løber til fra nord lige opstrøms Hovedvej A11 er okkerpåvirket. Det er etableret et okkerbassin men det bør undersøges om okkerbassinet trænger til vedligeholdelse i form af en oprensning. Der er flere punktkilder der bidrager til okkertilledningen i Hover Å fra sydsiden nedstrøms Hovedvej A11. Det bør undersøges om nogle af disse okkertilledninger kan standses eller reduceres, f.eks. ved at hæve vandstanden i det okkerpåvirkede oplandsareal.

Der er en række mindre tilløb til Hover Å, hvor ørreden har mulighed for at gyde, herunder Odderskjær Bæk, Muldbjerg Bæk, Kildsig Røjkum Bæk og Zap Bæk. Disse tilløb bør gennemses og vurderes med henblik på udlægning af gydegrus.

Stallingen vurderes som sårbar i Hover Å-systemet på nuværende tidspunkt. De fysiske forhold for stallingen vurderes til at være optimale og det er usandsynligt at nedgangen i bestanden skyldes mangel på egnede opvækst- og gydeområder. Tidligere undersøgelser fra andre vandløb har vist, at skarven er i stand til helt eller delvist at udrydde lokale stalling bestande (Jepsen et al. 2014). Derfor er det muligt at prædation fra skarv er en vigtig årsag til stalling bestandens nedgang i Hover Å. Det anbefales at undersøge betydningen af skarv prædation på bestanden af stalling i Hover Å.

Det anbefales fortsat at lave en vurdering af fredningszonen ved Von Å udløb i Ringkøbing Fjord, samt vurdere garn og ruse fiskeriet i Von Å. Dette område er en flaskehals for alle vander fisk, som skal gyde i Hover Å. Bifangster kan udgøre et problem i dette område.

xxx
 
Med tak til Danmarks Center for Vildlaks og Ringkøbing- Skjern Kommune for screening og notatet vedr. resultater!
 
Fotos © DCV
 
 
ros logo
1. november 2020

Så lukkede vores lille skønne å for denne sæson! Var der mon andre end 2up, der fik en festlig finale på 2020-fiskeriet? 
 
"Hej Webmaster.

Her er en lille opdatering fra nogle ture jeg har været på langs Hover Å.

Har gennem de sidste 14 dage været derude med fluestangen og har også fanget både havørreder og bækørreder, men ikke noget med størrelse på. Da vi så filk en del regn her den sidste tid, prøvede jeg med både spin og wobler, og havde da også fat i et par gode fisk, men de blev ikke hængende. Var så derude i mandags, men der var så meget skidt i åen og meget høj vandføring, så det var meget træls og der skete ikke noget.

Torsdag d 29/10 var der stille vejr og sol, vandet var klaret op så jeg tog fluestangen på nakken og gik godt opstrøms lunden til et sted, hvor jeg havde haft kontakt til en fin fisk. Startede et par sving før for at få føling med synkelinen, havde kun fisket godt 10 min., da en fisk tog fluen voldsom inde ved egen bred og jeg kunne mærke at det var en fin fisk. Den lagde et godt pres på min klasse 6 stang, men med lidt tålmodighed fik jeg den ind til kanten og med den ene ben i åen kunne jeg lande en fin Hover laks på 81 cm".
 
Mvh. 2up
 
laks hover å visit vestjylland fluefiskeri
Fluefanget laks lige før lukketid - Foto © 2up

Mange tak for beretning og fotodokumentation - og tillykke med den flotte finale-fisk!
 
 
ros logo ringkøbing
 
26. oktober 2020
 
Hvis du mangler motivation for at komme ud og sige farvel og tak til vores lille å inden fredningen ... så læs lige denne fine beretning fra Erik!
 
2 ture - 2 laks! 
 
"Lørdag den 24. oktober kørte jeg en lille tur til Hee Bro. Åen var høj og egentlig ikke så farvet. Jeg havde kun et par timer, inden det blev mørkt. Jeg startede med fluestangen opstrøms broen og bare efter en halv times fiskeri var der et voldsom træk inde langs egen kant ... Efter en fight får jeg landet en flot hunlaks. Et billede i nettet og den får lov at svømme igen.
 
laks hover å fluefiskeri visit vestjylland
Laks ved Hee Bro - Foto © Erik Just

Søndag den 25. oktober skulle jeg ud at prøve igen. Her havde jeg mere tid og fiskede strækket igennem ved Hee bro uden at mærke noget. Derefter kørte jeg op til Hover. Åen var noget mere brun end dagen før. Jeg gik og tænkte på, at jeg egentlig aldrig havde fanget hverken laks eller havørred så højt oppe i åen, da fluen blev taget meget bestemt i indgangen til et sving.

Jeg kunne med det samme mærke, at det var en stor fisk. Den holdt sig ved bunden og gik fast i grøden, men ved et hårdt træk nedstrøms fra fik jeg den løs (tysk nylon af bedste kvalitet!). Og efter et stykke tid lykkedes det mig at få den i nettet. En flot flot hunlaks, som jeg hurtigt fik lagt op i nettet og taget et billede, så jeg også selv kunne tro på det bagefter. Og derefter genudsat i åen.

Begge laks blev fanget på en 9 fods enhåndsfluestang, kl. 7. Den første på en orange flue, bundet på laksekrog str. 2. Den anden også på en orange flue, bundet på ørredkrog str. 4, som var begyndt at åbne sig.

hover å laks fluefiskeri visit vestjylland
Laks ved Hover -  Foto © Erik Just

Knæk og bræk og lystfiskerhilsner

Erik Just
 
Storskællet tillykke med fangsterne og tak til Erik for fotos og fortælling!
 
 
ros logo
10.10.2020 
 
Slutspurt ved Hover Å - og laksefangst!
 
Efterårsdagene bliver kortere - og snart er det sidste fiskedag i år ved Hover Å, nemlig d. 31. oktober!
 
Men nedenstående fangstrapport fra Vilhelm minder om, at der stadig er gode grunde til at komme derud! Tak til Vilhelm for beretning og foto - og tillykke med fangsten!
 
"Hej her fra Esbjerg.

Kørte til Hover å i mandags og startede med at fiske ved 10 tiden. Fiskede 1 times
tid og havde flere småbid. Pludselig fik jeg et voldsomt bid og efter en god fight kunne jeg lande den flotteste og fedeste bækørred. 51 cm. Heldigvis kroget så  yderligt, så den hurtigt kunne genudsættes.
 
Pludselig begyndte man med grødeskæreren op og ned, så jeg havde grøde på linen hele tiden.
 
Et par timer gik således, men så fik jeg igen et voldsomt hug. Atter en god fight, men denne gang kunne jeg lande laksen. 69 cm. Den kom med hjem selvom det nok koster pokalen.
 
laks hover å fiskeri Vestjylland
 
Foto © Vilhelm Bülow
 
Efter en dejlig dag gik det så hjemover".

Mvh. Vilhelm.
 
 
ros logo ringkøbing
12.08.2020
 
En lille sommeropdatering fra Hover Å
 
Webredaktøren har modtaget en næsten klassisk sølvfarvet fangstrapport fra et af vores medlemmer fra Esbjerg - og så har han da også selv været ude ved den lille vestjyske perle et par gange for at nyde sommeren - og de sort- og rødplettede skønheder! 
 
Men vi starter i sort/hvid - for webredaktøren tog en aften først i august på en kort mission - at fange en ørred på en omgang retro-fiskeri! Grejet: En gammel, patineret og unavngiven splitcane-stang (måske fra 1960'erne) påmonteret det danskproducerede BOCA Special trotting-hjul (af centerpintypen) produceret omkring 1950. Trotting betyder egentlig bare en flådfiske-teknik, hvor flåd og agn driver med strømmen - og hvor linen med mellumrum strammes op, for at løfte agnen op i vandet (for tydeligere præsentation af f.eks. ormen). 
 
Flåddet var just hjemkommet fra England, hvor avon-flåddet var fremstillet i hånden på bestilling efter klassisk engelsk tradition. Lækkert håndværk!
 
Ud over en velnæret - og på den relativt tunge og stive splitcane-stang overraskende velfightende - bækørred lige over de 30 cm, var turens resultat også endnu større respekt for fortidens lystfiskere og deres beherskelse af deres grej. Det sætter tidligere tiders fangster i et vildt perspektiv ...
 
hover å boca special bækørred fiskeri Vestjylland trotting float trout
 
Foto © Finn B. Pedersen 
 
Og så til de lidt større armbevægelser - Dan fra Esbjerg har været effektiv igen - læs bare hans beretning her:
 
"Hej Finn

Havde set på hydrometri.dk, at vandstanden i Hover å ved Hee bro havde været steget 50 cm 26./27. juli, så havde det mon ikke fået friske havørreder og laks til at trække ind i åen ?

Var ved åen tirsdag den 28. juli og prøvede først ved Voldbjerg Dambrug uden fangst.

Det var meget bedre ved Heebro, og startede med at fange en fin lille havørred på 49 cm og 1,5 kg., og derefter laksen på 74 cm og 4,2 kg.

Også dejligt, at se 7-8 fine bækørreder op til ca. 40 cm, som blev genudsat ved godt helbred.

Kom nu ud at fiske kære kollegaer😊

Knæk og bræk"
 
laks havørred hover å Vestjylland fiskeri
 
Foto © Dan Pallesen
 
Tidligere i juli havde webredaktøren også en fornøjelig tur, hvor han stødte på bækørreder op til omkring 40 cm. Først skulle den nye 8 fods UL-stang testes med den klassiske Mepps Aglia str. 2 - og bagefter fik den lov til at føre et lille let flåd med en hyggelig orm rundt ved strømkanterne. 6 bækørreder på spinner - 4 på orm - en herlig formiddag ved Hover Å! Alle de plettede skønheder selvfølgelig genudsat!
 
bækørred hover å fiskeri Vestjylland ul fiskeri trout bachforelle
 
Mepps aglia hover å bækørred trout vestjylland fiskeri
 
bækørred hover å fiskeri Vestjylland trout bachforelle
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
06.06.2020
 
En ørkenvandring på jagt efter den store flade - ROS på den første pighvartur 31.05.2020

Der var 9 mand (m/k) - inkl. 2 nye: Erik og Erik - der kørte fra Ringkøbing kl 14:00 med kurs mod Børsmose Strand.
 
børsmose pighvar
Vejret var fint med let østenvind og små bølger.
 
børsmose pighvarROS'erne startede med at fiske omkring kl 15:30 og der blev fisket til kl 19:00, hvor 2up havde grillpølser klar. Desværre var der ingen der havde fanget nogen pighvar - kun Sørensen havde kroget en lille flad.
 
børsmose pighvar
børsmose pighvar
pigvar børsmose
Der blev som vanligt hygget og delt røverhistorier under forplejningen - hvor Mosekonen afslutningsvis havde jordbærkage med til KB.
 
Efter aftensmad prøvede holdet igen, men jo længere de kom hen under aften mistede folk troen på det.
 
Pludselig havde Erik et hug - og lidt senere havde 2up fat i noget stort, som ikke ville slippe bunden. Han måtte i suppen til armhulerne for at se, om han kunne få den fri fra bunden. Charlotte stod klar med kameraet. Hele stranden kom løbende for at se! Da 2up kom ud til linen, fik han den store fri fra bunden! Han kæmpede og trak en ...
børsmose pighvar
... STOR STRIKKET HANDSKE FULD AF SAND OP (Hidsig smiley). De siger ellers, at når man har bundbid på Vestkysten, så er det fisk!

Kl 22:00 pakkede ROS'erne sammen og kørte hjem. En fin dag i godt selskab - og uden den forventede fangst - men vi prøver igen senere på sommeren!
 
pighvar børsmose solnedgang
 
pighvar børsmose dessert
Mon opskriften på Mosekonens dejlige dessert kan kroges senere her på siden?
 
Tak til de 3 nedenstående for tekst og fotos!
 

 Fotos © 2up, Peter Ern og Charlotte Schäper
 
 
ros logo
 
 
 
 
31.05.2020

ROS tager på pighvar-tur d. 31.05.2020
 
Har du jagtet den store rovplade på Vestkysten før? Nybegynder eller garvet - nu kan du komme med ROS på tur til Vesterhavet i håbet om at kunne sætte krogen i en grådig og grov pighvar!
 
Turinformation opdateres. Turen er billig, vi deler transportudgifterne. Tilmelding senest 27.05

Yderlige oplysninger John Thorup 21 47 80 52
 
 
ROS logo
23.05.2020
 
"Højdepunkter" fra foreningsturen 16.05.2020 - på jagt efter hornfisk og havørred!
 
Det var tæt på traditionel holdopstilling, da ROS drog afsted til Limfjorden og Mogenstrup Strand for at eftertstræbe forårets budbringer, hornfisken, om eftermiddagen - og den mere lunefulde havørred i skumringen.
 
De 8 veteraner holdt sig hele missionen igenem i Covid-19-sikker afstand - omkring en stanglængde! Samme afstand var der desværre også til fjordens fiskerigdom!
 
Både fluefiskerne og spinnefiskerne havde udfordringer med at finde agn, der virkede. Store, små, naturfarvede, provokerende ... men vejret var da herligt det meste af dagen!
 
limfjorden lystfiskeri ringkøbing og omegns sportsfiskerforening havørred
"Der blæst´en vældig vind den daw ud´ fra vest" ... så det var bare med at komme i tøjet og få rigget til.
 
limfjorden lystfiskeri
Nede ved stranden var vejrforholdene på nærmest magisk vis fuldstændig anderledes - og man kunne komme til at svede i neopren-waders'ne!
 
limfjorden havørred lystfiskeri ROS
Midtvejs-pause: Tilbagemeldingerne fra ROS'erne er nedslående. En hornfisk til Sørensen og ingen kontakt til havørrederne. Men 2up havde en opløftende besked ...
 
thorup pølsemand limfjorden havørred lystfiskeri
"Så er der grillpølser til alle!"
 
limfjorden hornfisk havørred lystfiskeri ROS
Da ROS'ernes 2. træk op og ned af kysten heller ikke giver fedtfinner eller andre overraskelser, bliver dagens skællede højdepunkt den fluefangede hornfisk,der fik danset lidt for Sørensen! På sådan en dag er det da vist også en præstation!
 
 
Fotos © 2up og Finn B. Pedersen
 
 
ROS logo
10.05.2020
 
En pragtfuld kandidat til "Årets fisk" i Hover Å:
 
Kæmpe storskællet tillykke til Emil Kamp Jensen (13 år) med en fantastisk flot sølvtorpedo af en laks!
 
laks Hover Å Fiskeri Vestjylland fedtfinne
Laksen blev fanget ved Muldbjerg d. 3. maj og havde målene 93 cm/7,800 kg.
 
Foto © Emil Kamp Jensen
 
 
ros logo
10.05.2020
 
Foreningstur til kysten d. 16. maj - tilmelding senest 14. maj 2020
 
Lørdag d. 16. maj har vi en kysttur traditionelt for forårsturen starter med et sats på hornfiskene og afslutter med skumringsfiskeri efter havørreden. Hvor turen går hen afgøres dagen før med hensyn til vind og vejr. Vi kører fra Ringkøbing kl. 14:00.
 
Tilmelding til John Thorup senest 14. maj 2020: Tlf. 21478052/mail: tlmros@events.dk
 
Der aftales om man vil køre alene eller vil være flere samlet i en bil. Vi vil jo gerne være sammen, men hver for sig. 
 
Forårets budbringer - smager godt efter en tur på grillen!
 
Foto © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
10.05.2020
 
1. kvartal 2020 ved Hover Å - små guldklumper og mudder!
 
Webredaktøren sneg sig en lille tur til åen medio februar - bare lige for at se, om Hover Å stadig snoede sig derude - og om der var en sulten fedtfinne. Det var der! En prægtig rundbuget bækørred omkring de 35 cm leverede en fin fight - og blev efter et hurtigt foto genudsat i den kølige strøm.
 
bækørred hover å fedtfinne Vestjylland spinnefiskeri fluefiskeri
  
Foto © Finn B. Pedersen
 
 
2up var ihærdig ved åen tidligt på foråret - det gav da fisk, men også andre oplevelser med det vestjyske forårsvejr - her en besked fra marts-måned:
 
"Hej webredaktør!
 
Jeg var en tur ude for at se på åen i dag, den er godt nok fyldt op.

Kørte op til p-pladsen ved Hover Kirke, der er blødt på p pladsen! Heldigvis kom en bondemand forbi med traktor, så han fik en Ford på krogen og jeg skulle hjem og vaske bil.

Gik først ned til Gunnar Jørgensens hul og derefter videre nedstrøms. Vandet var farvet og fuld af skidt og strømmen kraftig, så selv om jeg havde synke t14 på kørte det bare i overfladen. Jeg satte stangen og fotograferede i stedet ...".

2up
 
hover å
 
hover å
 
hover å
 
hover å
 
 Fotos © 2up
 
 
ros logo
26.01.2020
 
Nåede du ikke generalforsamlingen i din lokale sportsfiskerforening onsdag d. 22. januar? Så er du heldig, at webredaktøren ved hjælp af sekretær 2up og formandens beretning har kroget de væsentligste detaljer lige herunder! 
 
 
 
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog John Edgar Hansen, som blev valgt.

2. Formandens beretning.
Formanden fortalte om fiskeåret 2019:
 
Sæsonen 2018 var varm og knastør, det kan man ikke sige om 2019. Jeg kan ikke huske en sæson, hvor vi har fået så meget vand i hele sæsonen, i lange perioder var det næsten umuligt at se, hvor åløbet var, så fiskeri var ikke muligt. Heldigvis blev der en periode mod slutningen af sæsonen hvor det kunne lade sig gøre at komme ud at fiske, og for dem der kom derud, var der et rimeligt godt fiskeri. Den høje vandstand havde fået både laks og havørreder til at trække op i åen.

Igennem hele sæsonen har der været nogle fine regnbueørreder, omkring 40 til 45 cm i åen. Det er ikke nogen, der er sluppet for nylig. Dambrugerne siger de ikke har haft udslip, og fiskene ser også alt for pæne ud til at være ny undslupne. Vi tror det kan være nogle fra et udslip af små fisk, for nogle år siden (en vandrotte havde lavet et hul ind i dammen, som de små fisk kunne svømme ud af) de har så været en tur i fjorden eller måske helt ude i havet og er så kommet tilbage til åen for at gyde. Det bliver lidt spændende om de er der endnu, det er nogle rigtig fine spisefisk, og dem må I ikke genudsætte, hvis i fanger dem.

Desværre har der ikke været forhold her hen over vinteren (hvis man kan kalde det milde vejr for vinter) hvor jeg har kunne kommet ud og se om der har været flere gydninger end der plejer at være. Den høje vandstand og manglende solskin gør det umuligt at se bunden de fleste steder.

Vandpleje.
Der er ikke foretaget noget nyt på vandpleje området i 2019, men der er nogle spændende tiltag på vej. Oppe ved det øverste dambrug, det der hedder Vadhoved Dambrug, vil man lave et omløb så den opstemning og dårlige trappeløsning der er der nu forsvinder og åen kommer tilbage i sit gamle åløb, det bliver rigtig flot. Lige hvornår arbejdet sættes i gang, ved jeg ikke, måske når man det ikke i år. Det er sådan at dambruget skal bygges om, så det skal passe ind i deres arbejdsgang, eller man laver åløbet først og så kan dambruget pumpe vandet ind, så kan de lavet dambruget når det passer dem.
Udlægning af gydegrus i Brejninggård Bæk tror og håber jeg på bliver i år, og jeg håber også det vil lykkedes at få den lille sø lavet om til et vandløb så der bliver fri passage helt op til Brejning Gård. Det vil så give mulighed for endnu flere gydebanker, som så igen giver mulighed for flere fisk i Hover Å.
Det er et langt og vedholdende pres der skal til, for at forbedre forholdene for fiskene i Hover Å. Vandløbsfolkene vil gerne, men der er ikke afsat penge nok til at alle ønsker kan opfyldes, så derfor får vi ikke alle ønsker opfyldt med det samme, men tålmodighed er vel også en lystfiskers dyd.
Opgravningen af åen på det yderste stykke, er efter min mening helt tåbelig, åen kan selvfølgelig rumme mere vand, men det er vandstanden i Von åen der er afgørende hvor
hurtig vandet kan trække ud, men regulativet for åen siger, at sådan som det er nu er den rigtige bredde og dybde. Spændende at se hvordan det bliver hvis vi får en varm og tør sommer.

Madpakkehuset.
Søndag den 15. juni var der indvielse af madpakkehuset ude ved Von Å. Det var en stor dag med deltagelse af ca. 250 mennesker der kom i kajak og både fra Sommerlyst, i kajak fra Røjklit Havn, på cykel fra Kloster, Hee og Ringkøbing. Det er blevet et rigtig godt sted og som har været meget benyttet lige siden åbningen, så har i ikke været derude, så kan jeg anbefale en tur derud, medbring en dåse med nygravet regnorm, en fiskestang rigget op med prop og krog, og genoplev den spænding der opstår når proppen begynder at hoppe op og ned for til sidst at forsvinde ned i dybet. Helt godt bliver det hvis i også er så heldige at have et barnebarn eller i kan låne naboens dreng eller pige og så opleve den begejstring og glæde der er ved at fange en aborre på måske kun 15 cm. Hvornår har vi sidst selv følt den glæde ved at fange en fisk og måske er der den sidegevinst, at en ny lystfisker er født og dem mangler vi nogle af.

DSF.
Der sker meget i DSF i disse år, det mest mærkbare for jer er bladet, der på få år er gået fra at være et månedsblad til nu at være et magasin der kommer 4 gange om året. DSF har i flere år, lige som vores forening, haft medlemstilbagegang, årsagen hertil kan være mange, men jeg tror den væsentligste årsag er manglende tilgang af unge mennesker. Der er også mange der mener det er for dyrt at være medlem af DSF.
DSF skal have ny Forbundsformand på årets kongres den 14-15. marts - ikke at jeg tror det vil ændre noget, for det er jo kongressen der vedtager den retning DSF skal bevæge sig i, men det er vigtig vi vælger en der kan tale vores sag og kan begå sig på de bonede gulve, der hvor de store beslutninger tages.
Jeg håber vi her i aften kan få en snak om DSF og jeres holdning til den måde forbundet agerer i det offentlige rum. Det duer jo ikke jeg kommer til kongres med en anden holdning end den i medlemmer har.
 
Som noget nyt fortalte 2up om sidste års foreningsfisketure og om de kommende ture. Finn havde en indlæg om hjemmesiden. Efter spørgsmål fra medlemmerne blev formandens beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet, og efter spørgsmål blev regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændring, hvor foreningen går fra 2 suppleanter til 1.
Forslaget blev vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen.
Kaj Børge, 2up , Finn som bestyrelsesmedlemmer og Per Fredskild som suppleant var på valg. De modtog alle genvalg på nær Per, som stopper i bestyrelsen.
P.g.a. vedtægtsændringen (Se punkt 4) var der ikke brug for at vælge en ny suppleant.
 
6. Valg af revisor.
Ikke på valg

7. Udvalgsposter.
Ingen.

8. Eventuelt.
Uddeling af pokal for årets fisk, som i år gik til Carl Henrik Vilhelm Bülow, en laks på 72 cm og 3,6 kg. Storskællet tillykke en gang til!
 
ringkøbing hover å årets fisk laks
Formanden (t.v.) overrækker vandrepokalen til en tilfreds Hr. Bülow!
 
Per Fredskild holdt efter 30 år i bestyrelsen og fik overrakt en kurv som tak for hans indsats. Mange tak for alle de frivillige foreningstimer, du har lagt i ROS!
 
ros fredskild 30 år bestyrelse ringkøbing og omegns sportsfiskerforening
 Kassereren (t.h.) overrækker en spændende kurv til Per, der straks er tilpas nysgerrig!
 
 
 
ros logo ringkøbing
07.01.2020 
 
Har du tjekket din mailboks? Formanden udsendte 4. januar 2020 indkaldet til generalforsamlingen!
 
Webredaktøren er ikke for fin til at gentage teksten lige her under:

"Til vore medlemmer.

Husk der er generalforsamling onsdag den 22. januar kl. 19.00 i klublokalet på Birkmosevej 17, Ringkøbing
 
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Udvalgsposter
Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen".
 
 
Husk også: Første klubaften med bl.a. fluebinding og skællede røverhistorier er onsdag den 5. februar på samme adresse.
 
 
 
ros logo
05.01.2020
 
Sildeaften og drillenisser?
 
Herunder et lille forsinket galleri fra en pragtfuld hyggelig og klassisk sildeaften i ROS - med alt hvad dertil hører!
 
Forsinkelsen skyldes både webredaktørens udskiftning af PC - og efterfølgende det første nedbrud på www.hoveraa.dk i den tid vi har haft siden. Om det var drillenisser? En opdatering af sikkerhedscertifikater på selve juleaften hos vores hjemmeside-leverandør medførte desværre en sikkerhedsadvarsel og manglende adgang til siden hen over juledagene. Vi beklager fejlen!
 
Men altså: Fotodokumentationen fra Sildeaften 2019 ...
 
ringkøbing og omegns sportsfiskerforening sildeaften
Masser af vestjysk hygge - som jo da også kan indebære en stor variation af lækre sildeanretninger og kreativitet i servering af hjemmelavede kryddersnapse!
 
sildeaften sildemad ROS ringkøbing
Formanden udfordrede den klassiske sildemad med denne anretning! Pragtfuld, selv om det var lidt svært for de modne mænd at huske alle ingredienserne og rækkefølgen af dem! Se opskriften lige her:
 
sildeaften sildemad ringkøbing
 
sildeaften dessert mandel ringkøbing
Bespisningen blev selvfølgelig rundet af med ris a'la mande - og jagten på mandelen!
 
sildeaften mandelgave ringkøbing ros
Med så stor en mandelgave bliver man vist nødt til at dele med resten af bordet ...
 
 
 
ros logo
17.11.2019
 
Foreningstur 3: En kort beretning fra 2up
 
“Hej Finn
Her er en opdatering på turen d 10.11.2019.

Vi var 5 mand som kørte op på Jegindø, vejret var fint. Der var næsten ingen vind, så det var mulig for alle at fiske, hvor de ville.

Fiskede indtil middag hvor vi mødtes til madpakker og hjemmelavet hokaido suppe med et strejf af chilli (nogle mente det var mere end et strejf).
ros kyst fiskeri jegindø
Om eftermiddagen havde vinden drejet en smule mere i øst og vandstanden var stigende, strømmen var nu også vendt.
 
kyst fiskeri jegindø ros
Alt i alt en god dag. KB havde 2 fisk oppe og 1 det lykkedes ham at ryste af. Charlotte havde 2 fisk på, som hun tabte før at det lykkedes hende at nette dem. Alle var desværre for små. Per og Svend mærkede også fisk, kun 2up var helt fri for kontakt".

2up
 
Fotos © 2up
 
 
 
ros logo ringkøbing
 
 
27.10.2019
 
Fine fisk fra efteråret ved Hover Å
 
Fangstrapporter fra trofaste bidragsydere til hjemmesiden - stor tak til Vilhelm og Peter for at dele deres fortællinger med os!
 
 
03.10.2019 
 
"Hej Finn, så var der bid igen i dag syd for Holstebrovej. Var først i engen ved Voldbjerg Mølle, det er meget sumpet der, da der bliver arbejdet der med renovering af åen og jeg var nær blevet hængende. Havørred på 50 cm 1,180 g."
 
Vh. Peter Ern

havørred hover å ringkøbing og omegns sporstfiskerforening

Foto © Peter Ern

03.10.2019

"Hej igen.

Var en tur ved Hover Å i går. Vejret og vandstanden var perfekt. Ville starte ved dambruget, men der var jordarbejde igang og smadret. Derfor kørte min fiskekammerat og jeg til spejderhytten og gik langt op. Vi havde bid flere gange, men af små bækørreder som blev sat ud.

Efter svinget ved skoven fik jeg et voldsomt bid. Fisken gik dybt og jeg forestillede mig en stor ørred, da den også trak vildt. Den blev træt og kom op. En stor skrubbe viste sig. Videre nedad åen.

Pludselig var der noget igen. Denne gang var der virkelig fart på og efter lang tids fight kom den op. En skøn blank laks. 72 cm og 3.6 kg.

Vi sluttede så af ved Hover parkeringsplads. Her gik vi nedad og heldet var der igen. Her fik jeg 2 regnbueørreder. 42 cm og 44 cm.

Atter en skøn dag ved den dejlige å!"


Mvh. Vilhelm.

hover å laks ringkøbing og omegns sportsfiskerforening

 Foto © Vilhelm Bülow

02.10.2019

"Hej Finn!

Har været en tur i Lunden i dagFik en havørred på 43 cm og 770 gram. Havde derudover 2 ikke seriøse hug af ikke identificerede fisk".

Vh. Peter Ern

havørred hover å ringkøbing og omegns sportsfiskerforening

 Foto © Peter Ern
 
 
ros logo ringkøbing hover å
10.09.2019
 
Webredaktøren har modtaget: Flere fedfinner fra Bülow!
 
"Hej igen webmaster. Så er jeg her igen efter en tur til en oversvømmet Hover Å.
 
Efter at have prøvet at komme frem de til kendte pladser, endte jeg sammen med mine to venner på parkeringspladsen i Hover.
 
Vi fiskede nedad åen hvor det var fremkommeligt. Stærk strøm og nogle få bid. Jeg prøvede at blive i et godt sving og det skulle vise sig at være godt. Først et godt hug og fight med regnbuen, som var i en god stand: 45 cm. Efter nogen tid pillede det igen og efter nogen tid tog den fat. Atter en god fight og denne gang en fed havørred 44 cm".
 
Mvh. Vilhelm Bülow.
 
hover å regnbueørred trout havørred lystfiskeri vestjylland
 Foto © Vilhelm Bülow
 
 
ros logo hover å
01.09.2019
 
En opsamlende opdatering fra Hover Å - fangstrapporter fra sommeren 2019:
 
Webredaktøren har modtaget:
 
Vilhelm Bülow beretter:
 
"Den 20 august var min fiskekammerat og jeg kørt til Hover Å for at prøve om der skulle være en god fisk. Vi startede nede ved dambruget.
 
Efter kort tid fik jeg bid som viste sig at være en skøn regnbueørred. Lidt senere fik jeg en mere, men ellers mærkede vi ikke noget. Vi kørte derfor op til spejderhytte og gik langt opad men mærkede kun nogle småbid.
 
Ved skoven fik jeg et godt hug, som efter en god fight viste sig at være en bækørred på 48 cm.som jeg genudsatte. Hvor var den flot.
 
Længere nedad fik jeg et par småørreder, som kom ud igen. Siden fik jeg 2 regnbuer mere. De var 47, 46, 44, 44".
 
regnbueørred hover å lystfiskeri vestjylland
Foto © Vilhelm Bülow
 
Webredaktøren har også været ude en enkelt gang:
 
"Var der mon et par fedtfinnede oplevelser til rådighed på en kort fyraftenssession - når nu på vejen hjem fra møde (næsten) passerer direkte forbi den østligste del af hjemme-åen? En koncentreret dosis af den spirende sommer blev kroget på det efterhånden godt skumle og tilgroede stykke allerlængst nedstrøms på Zone 3. Der er ikke mange der bruger denne del af åen, ud over den prægtige isfugl (der hilste på 2 gange) og undertegnede ... og forhåbentlig lidt skællet guld i form af mindre indfødte fedtfinner?
 
hover å vestjylland lystfiskeri bækørred
 
På kanten af strømmen og de blomstrende vandranunkler måtte de kære rødplettede bækørreder da være til at finde. Igen var det kompostormene, der blev sendt ud i strømmen for enden af UL-grejet. Og 3 gange lykkedes det at overliste åens pragtfulde guldklumper ved strømkanterne. Ikke meget over 20 cm krop, men hvad de ikke havde i størrelse, havde de i skønhed! Salmo trutta fario!".
 
bækørred hover å vestjylland lystfiskeri ormefiskeri
Fotos © Finn B. Pedersen
 
Peter Ern beretter:
 
"Har i dag 8. juli været på årets 2. tur til åen ved Kvindehøjene.

1. tur den 21. maj det gav 3 små bækørreder, der blev sat ud igen.

2. tur gav en lille bækørred der også blev sat ud igen. På et langt lige stykke, fik jeg en pæn regnbue på 40 cm. og 720 gram, den kom med hjem til røgeovnen".
 
regnbueørred hover å vestjylland lystfiskeri
 Foto © Peter Ern
 
 
 
ros logo
09.06.2019
 
Invitation til fejring af ny mulighed for at nyde den vestjyske natur - med og uden fiskestang!
 
ROS har deltaget i arbejdsgruppen omkring "Projekt Spangen". Kom og se det færdige resultat!
 
spangen madpakkehuset vonå vestjylland
 
ros logo hover å
04.06.2019
 
Vores udsendte ved åen: Webredaktøren ude med snøren!
 
Opildnet af 2up's fluekastende og skællede beretninger (se herunder) drog undertegnede webredaktør afsted mod ådalen ved Hover.
 
Fluegrejet var dog ganske langt fra at blive meldt klar til kamp - så grejvalget til den impulsive aftentur blev i stedet UL-grejet med et mini-flåd ... og vrikkende kompostorm. "Esbjerg-fluen" er jo en klassiker!
 
hover å hover by ådalen ringkøbing lystfiskeri vestjylland
Pragtfuld! Man må ikke glemme hvilken saliggørende natur, der findes lige "ude i baghaven". Ådalen ved Hover på en lummer sommeraften.
 
Den første halve time skete der ikke meget med kompostormene under flåddet. Og til trods for tiltagende klægning af uidentificerede flyvende objekter var der heller ingen aktivitet på overfladen. Flere oplagte standpladser i de utallige sving blev affisket omhyggeligt. Uden et dansende eller dykkende flåd til følge ...

Et sving længere nedstrøms. Endeligt et hug ... men den lille bækørred undslap inden der kunne sættes et tilslag.
 
hover å lystfiskeri regnbueørred ørred
De næste sving var dybere - mon ørrederne havde søgt tilflugt her på sådan en lummer aften? Justering af flåd og krog - og første og andet sving - og tredje sving uden angreb på ormene. Efter fjerde sving drejede flåddet pludselig væk fra strømrenden, som den ellers havde fulgt uforstyrret. Flåddet dykkede hurtigt - og tilslaget faldt prompte! I det første udløb flashede fisken sin sølvfarvede side med det rødviolette bånd. En mindre, men tilpas stærk regnbueørred flexede UL-stangen, og bremsen på det lille Daiwa-hjul fik lov til at synge i 5-6 kraftfulde udløb, inden fisken lod sig indfange i fangstnettet. En perfekt fisk til rygeovnen! 39 cm og 740 g. Løse skæl og overraskende pæne finner - den lille dambrugs-Whodini havde sikkert hygget sig hele vinteren i Stadil Fjord eller Ringkøbing Fjord.

Nu kan den hygge sammen med med Familien Pedersen og en flaske Pinot Gris på terrassen på en af de kommende sommeraftener! 
 
 
 Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros lringkøbingogo lystfiskeri
01.06.2019
 
Vores udsendte ved åen: 2up's skællede beretninger
 
Modtaget 01.06.2019
 
"Hej Webmaster.
 
Her er endnu en fortælling fra Hover Å.
 
Jeg har nu været derude et par gange på det seneste, og jeg har haft kontakt til mange små og mellemstore flotte bækørreder, og en enkelt stor på 58 cm, som selvfølgelig svømmer derude endnu.
 
Har desværre også haft kontakt til nogle regnbuer, flotte med løst skæl og pæne haler. Har sammenlagt på 4 ture haft 3 med hjem og 2 mistet.
 
Senest i går aftes - med skum flue - havde jeg 5 bækørreder oppe til afkrogning og 6 som slog sig af. 2 regnbuer på vejen hjem på buleflue, hvoraf den ene gik i grøden og forsvandt".
 
Knæk og bræk 2up.
 
 
ros logo
01.06.2019
 
Vores udsendte ved åen: 2up's skællede beretninger
 
Modtaget 18.05.2019
 
"Hej Webmaster.
 
Jeg var lige en smut ude ved åen i dag for at prøve en ny version af den gamle klassiker, Red Tag Palmer.
 
Jeg tog op på maskinstations-stykket. På det første stykke skete der ikke en hujende fis, men da jeg kom ned til kalvegitteret, så jeg dagens første fisk: En lille en, der tog noget småt i overfladen. Jeg matte lige se om den ville ta' en Red Tag, men nej.
 
Få kast efter det store hul kom der pludselig en trykbølge bag fluen og så et tungt træk i fluen! Hva’ pokker har jeg nu fat i, tænkte jeg, men så tog fanden ved fisken og et par gode udløb gav 3’er stangen et godt flex. En halvfed regnbue på 44 cm, og 0,98 kg havde taget fluen.
 
regnbueørred hover å
 
Derudover fangede jeg 3 små bækørreder mere, men de blev nænsomt genudsat ved at slække linen, så krog holdet slap".
 
Knæk og bræk fra 2up.
 
Foto © 2up
 
 
ros logo
01.06.2018
 
En beretning fra seneste fælles tur til kysten: Foreningstur 2
 
Turmand 2up har indsendt (Modtaget 14.05.2019)
 
"Hej Webmaster.
 
Her er en update fra lørdagens horn- og ørred tur. Vi kørte fra Ringkøbing kl. 14 med kurs mod Jegindø.
 
Første stop var ved dæmningen over til Jegindø, men der var fyldt med fiskere og det blæste rimelig kraftig. Vi kørte så op på nordspidsen, men her var vinden lige på og vi kunne se, at det var helt umulig at fiske fra Tappen.
 
Turen gik så mod Humlumlejren, men da vi kom næsten ned til lejren, kunne vi se, at der var fest og der holdt biler alle vegne.
 
Vi besluttede så at køre om til Venøfærgen (Kleppen) og der var det som at komme til en anden verden: Sol og næsten ingen vind (bare man gik i læ ved de store graner. Vandet så indbydende, så vi gik fortrøstnings fuld i gang og fiskede et par timer, men så hverken horn eller hø. Vi satte os ned og fik en øl, mens jeg tændte op i grillen. Menuen bestod af et par store frankfurtere og brød. Efter at vi havde slået mave lidt, gik vi i gang med fiskeriet igen. Med samme resultat som før: Ingen fisk (Edgar så vist en lille hø fri af vandet langt ude). Ved 21-tiden sagde vi slut og kørte hjem".
 
Jegindø havørredfiskeri fluefiskeri
Endeligt stille vand.
 
kystfiskeri Jegindø havørred
Mens vi venter ...
 
kystfiskeri pølse grill
Dagens menu
 
Jegindø kystfiskeri pause
Så er der serveret!
 
Fotos © 2up
 
 
ros logo
02.05.2019
 
En forårs-klassiker: Foreningstur 2 - efter hornfisk og havørred d. 11.05.2019
 
hornfisk
 
Vi kører fra Ringkøbing kl. 14.00. Afhængig af vejret finder vi et af de "sikre" pladser ved Limfjorden. Vi starter med lidt hornfisk-fiskeri og slutter dagen af med skumringsfiskeri efter havørred.
 
Turen er billig, vi deler transportudgifterne.
 
Tilmelding senest 07.05.2019 til:
John Thorup - tlf. 21 47 80 52 - mail: tlmros@events.dk
 
 
ros logo
01.05.2019
 
Vi åbner op for dagkortsalg til Hover Å!

Medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund har nu som noget nyt mulighed for at købe dagkort til Hover Å. Et fiskeri, der i en årrække har været forbeholdt medlemmerne.
 
ros fiskeret

Tilbuddet gælder kun for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund, og derfor skal medlemsnummer oplyses ved købet. Kortet købes ved henvendelse til kasser Svend Gredal på tlf. nr. 51 50 75 50 og betales med MobilePay. Kvitteringen gælder som fiskekort, så husk derfor at skrive dato for fiskeriet og medlemsnummer i kommentarfeltet.

Priser:
1 dag: 100 kr.
2 sammenhængende dage: 150 kr.(efterfølgende dage 75 kr.)
 
 
logo
26.03.2019
 
Årets første foreningstur - Kolding Fjord d. 24.03.2019
 
En hilsen fra over-turmand 2up:
 
"Hej Webmaster.

Her er lidt om foreningsturen “Kystur 1”

Der var kun 2 tilmeldte seniorer (Kaj Børge og Jørgen Klokker), og turguiden (2up) som var klar til en søndag ved vandet.

Vi mødtes kl 0700 og efter en blik på vejrudsigten gik turen til Kolding, nærmere betegnet Mads Kehlet Vej.

Vinden var i vest og frisk, men solen var fremme så formiddagen var lun.

Klokker havde nogle små nap og et enkelt godt hug, som han trods rimelig pres ikke kunne få til overfladen, efter et stykke tid slap fluen.

Kaj Børge havde en lille ørred i hånden inden vi gik op for at spise frokost.

Jeg selv mærkede ingenting om formiddagen.

Over middag tog vinden til og blev temmelig frisk. jeg havde et par små nap, og lidt senere havde jeg en lille ørred i hånden. Til slut havde jeg en lille følger som jagtede fluen, men den ville ikke mere.

Der gik 7 andre fiskere, både spin og flue, men de mærkede ingenting, de lokale sagde vandet var for koldt.

Kl 16 stoppede vi fiskeriet og kørte ud for at se på noget nyt vand efter et tip fra en lokal.
 
Kolding Fjord
Der strækkes ben efter den lange køretur.
 
Kolding Fjord
Koldinghus
 
Kolding Fjord
Frokostpause
 
Kolding Fjord
Så meget vand og så lidt fisk ... del 1
 
Kolding Fjord
Så meget vand og så lidt fisk ... del 2
 
 
Fotos © 2up
 
 
ROS logo
05.02.2019
 
Glimt fra årets generalforsamling i ROS
 
Det var traditionelt en stille og hyggelig generalforsamling i klublokalerne på Birkmosevej for de fremmødte medlemmer - men ingen i foreningen skal da ikke snydes for et par højdepunkter fra aftenen - læs med her:
 
Peter Ern ROS Årets Fisk Hover Å
Det kræver store armbevægelser, at vise fighten ved Hover Å! Endnu en gang stort tillykke til Peter Ern med "Årets fisk 2018" - en havørred på 46 cm og knap et kilo fanget på wobler.
 
Men inden Peter modtog vandrepokal og hyldest havde vi godkendt både formandens beretning og regnskabet. Formand Kaj Børge Simonsens beretning i sin uredigerede længde finder du her:
 
Sæsonen 2018 vil sikkert ikke blive husket for fiskeriet, men sikkert for det varme vejr i en meget lang periode, en helt fantastisk sommer vi aldrig troede ville få ende. For fiskeriet i vores lille å var det helt sikkert ikke godt, fiskene var sløve i det varme vand, og vi andre gad næsten heller ikke at bevæge os derud i fuldt fiskeoutfit.
 
Inden det varme vejr slog helt igennem, havde jeg en fantastisk oplevelse uden ved åen. Det var en aften lige efter spisetid jeg kørte ud til Ølstoft og ville fiske stykket op forbi Lunden, jeg nåede dog ikke langt og fik heller fisket meget, for pludselig ud af ingenting var luften fuld af store Majfluer i 100 vis lige over hovedet på mig og der blev bare ved og ved med at komme flere. I alle de mange år jeg har fisket i Hover Å, har jeg aldrig set majfluer ved åen. Det bliver spændende om de også er der i år og om de også er længere oppe i åen. Det betyder at vandet i åen er rigtig rent ellers ville majfluerne ikke være der.
 
Vandpleje. På vandpleje området er der ikke sket noget i årets løb, men mon ikke det lykkes i denne sæson, at få lavet nogle gydebanker i nogle af de små tilløb. Det er den eneste måde vi kan ophjælpe fiskebestanden i Hover Å. Der sættes godt nok 600 stk. halvårs fisk ud, men det er ikke nok til at vedligeholde bestanden når der også skal være fisk til odderen, skarven, isfuglen og til os. Min opfordring til jer er derfor, fisk med kroge uden modhager, så det er nemt for jer at genudsætte stallingen og bækørreden, når i har taget et billede af den og helst uden de har været på land.
 
Jeg er 2 gange i løbet af efteråret blevet gjort opmærksom på ruser i åen. Den ene gang var det ude ved Lyngsmose Fæstningen. Jeg blev ringet op sidst på eftermiddagen og kørte derud med det samme, men kunne ikke se nogle ruser, det så godt nok ud til at der havde været noget trafik på brinken, men ingen ruser hverken op eller nedstrøms for den lille bro. Anden gang var det ude vest for Voldbjerg og oppe ved jernbanebroen. Den ved jernbanebroen lå på land, men den vest på var i vandet. Det er jo ikke ulovligt at sætte ruser i åen for at fange ål, det skal jo bare være gjort rigtig og være mærket med navn og nummer og lige som os have lodsejerens tilladelse. Oplever i noget ved åen i syntes der ser forkert ud, så kontakt en fra bestyrelsen så ser vi på det. Er du helt sikker på det er ulovligt og ikke kan komme i forbindelse med en fra bestyrelsen så ring til fiskerikontrollen på nr.72 18 56 05, men helst til os vi skulle jo nødig blive uvenner med en lodsejer.
 
Oplever i noget ude ved åen som i mener skal være anderledes træer der er væltet og i vejen, skarv der holder til et bestemt sted eller i bare ser når i er der så ring til os så vi kan gøre noget ved det, vi er jo ikke selv derude hele tiden.
 
Naturens dag. Vi deltog også i Naturens Dag i 18, der var ikke mange besøgende, så vi har derfor besluttet, sammen med de andre deltagere, ikke at gøre noget i forbindelse med Naturens Dag i år.
 
Spangen. Arbejdet med madpakkehuset ude ved Von Å Engbro går stille og rolig fremad, arbejdet skal stå færdig til sommerferien så der er god tid. Det bliver et fint hus med en lang fiskebro der er handikap venlig, så også kørestolsbruger kan fiske i åen uden at være bange for at falde i.
 
DSF Der sker i øjeblikket en del ændringer i Danmarks Sportsfiskerforbund i et forsøg på at tilpasse forbundet til nye tider, det er helt sikkert påkrævet og er ikke spor for tidlig, det i som medlemmer kommer til at mærke mest til er, at bladet nu kun kommer 4 gange om året, men så som et større magasin uden mange helt friske nyheder. De friske nyheder skal så findes på Sportsfiskerens hjemmeside. Det er et kompromis man er nået til, det er alt for dyrt med et blad af en kvalitet som Sportsfiskeren, både i tryk og forsendelse og da annoncørerne begyndte at falde fra, skulle der ske noget. Helt at gå over til digital formidling kunne man ikke få flertal for, mange ville ikke undvære bladet, med den begrundelse at det ikke var rart med en iPad på toilettet, der var det bedre med bladet. Jeg vil opfordre jer til at besøge Sportsfiskerens hjemmeside, det er en fin hjemmeside med mange oplysninger om alle foreninger tilknyttet forbundet og om alt hvad der rører sig inden for lystfiskeri. Det er også der vi som forening kan komme ud med tilbud og oplysninger om vores lille forening.
 
Nu når vi er ved det digitale, så vil jeg opfordre jer til at skrive til vores Webmaster Finn om jeres oplevelser omkring fiskeriet som så kan komme på vores hjemmeside, det vil gøre hjemmesiden mere levende og være god reklame for foreningen som et sted der sker noget, det har vi brug for, medlemstallet er faldende og det er ikke godt for vores økonomi, det vil Svend nok komme mere ind på tror jeg.
 
Vi har i flere år ikke solgt dagkort, det har vi i bestyrelsen talt om på en eller andet måde at genindføre. Vores forslag går ud på at medlemmer af DSF kan købe dagkort til hele åen og ikke kun til zone 1 som vi tidligere har haft. Det vil blive med regler om kroge uden modhager, genudsætning af stalling og bækørreder og ellers de samme regler som vi fisker under. Jeg håber vi her i aften kan få en debat om forslaget, som vi så i bestyrelsen kan arbejde videre med.
 
Efterfølgende var der en debat om dagkortsalg til D.S.F-medlemmer, som formanden omtalte i sin beretning, Formanden forklarede at idéen var fremkommet på grund af svigtende medlemstal og dermed en dårligere økonomi. Generalforsamlingen syntes at det var en god ide, så bestyrelsen vil arbejde videre med ideen.
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer knæk & bræk i den ny sæson - husk Zone 1 er åben!
 
 
ROS logo
 
 
 
20.01.2019
 
Som skrevet her på siden under "Aktiviteter" og på mail til dig:
 
23.01.2019
Generalforsamling.

Afholdes kl. 19.00 i kantinen hos firmaet Gert S. Andersen A/S, Birkmosevej 17, Ringkøbing. Dagsorden iflg. vedtægterne.
 
Vel mødt!
 
logo
 
17.12.2018
 
Den extra foreningstur til Limfjorden d. 09.12.2018 i glimt!
 
Til trods for en ganske usikker vejrmelding var der 6 ROS'ere klar til afgang en mørk og tidlig søndag morgen i december. Nr. 7 var blevet ukampdygtig som følge af en julefrokost - men sådan udfordrer den kåde juniorafdeling nogle gange! :-)
 
Afsted til Limfjorden - og de klassiske havørredspots omkring Jegindø og Tappen.
 
limfjorden december 2018
Med trusler fra YR og DMI om stærk vind til kuling var ROS-holdet tilpas tilfredse med de aktuelle forhold på Tappen, da vi nåede frem. De 4 fluefiskere måske lidt mere end de 2 spinnefiskere ... men hvad der manglede i vindstyrke var der til gengæld i vandmængder. Ikke fra oven - men de ellers garvede Jegindø-betvingere havde ikke før oplevet højvandet i dette omfang! 
 
havørred limfjorden
Formanden fik hurtigt den første kontakt på sin flue - men efter dette gik der længe inden man kunne mærke andet end kulden bide i kinderne. Webredaktøren valgte ikke at følge med ud på de yderste sandbanker - og med sit spinnegrej lokkede han efter næsten 2 timers fiskeri den første havørred til hug. Blot lidt mere end en stanglængde ude skød den lille fine sølvpil op efter det alt for fluorescerende blink! Herligt!
 
havørred limfjorden
Med knap 35-36 cm var der selvfølgelig kun én vej for den hidsige fedtfinne - genudsætning med håbet om gensyn til næste år!
 
limfjorden
ROS-veteranerne på dybt vand på vej ind fra sandbankerne - men suppe-sulten får dem til at trodse naturens udfordringer.
 
limfjorden
Halvleg med 2up på suppegryde ... tak for mad! Og her lukker vi så ned for transmissionen, for de efterfølgende timer med stangsvingende forsøg på at fange en fuldfed havørred, der eventuelt kunne nå at blive røget til julefrokosten blev desværre ikke belønnet. Men vi fik konstateret, at december altså ikke kun er til at trille pebernødder og flette julehjerter!
 
 Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
 
17.12.2018
 
Sildeaften 2018 - sikker fangst i godt selskab!
 
En allertiders måde at få sat gang i julehyggen på - og en (gen)fortælling af de klassiske røverhistorier fra arkivet! Et lille dusin medlemmer havde lusket sig afsted årets sildeaften d. 5. december 2018.
 
sildeaften
Ingen grund til forvirring! Alt er næsten som det "plejer" at være til den traditionelle "sæsonafslutning" ... men der er faktisk plads til flere ROS'ere!
 
sildeaften
Bordets herligheder frembragte i år bl.a. porsesild, "sexede sild" og en "nyhed" med stegte sild i en "tomatsovs". De hjemmelavede kryddersnapse talte bl.a. snapse med porse, slåen, klitrosehyben, kandiseret æble m. egegrene eller grøn valnød. Ikke et øje var tørt!
 
sildeaften
En lille kontrast til de små skarpe: På vej mod desserten trak Svend et par fine flasker frem ... 
 
sildeaften
Risengrøden afrundede al fisken ... og selvfølgelig havde Charlotte kastet en smuttet mandel i desserten. Og den fik ham webredaktøren fat i!
 
sildeaften
Sjældent har en mandelgave frembragt så mange smil! John Edgar mener at have set hende ude ved Røjklit Havn tidligere på efteråret ...
 
 
 Foto © Finn B. Pedersen
 
ros logo
Hoveraa.dk